Kompania Węglowa S.A.

Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia, KWK „Piast” KWK „Ziemowit”, KWK „Piekary”, KWK „Pokój, KWK „Chwałowice”, KWK „Bolesław Śmiały”

 • Opracowanie dokumentacji kosztorysowych i projektowo kosztorysowych dla obiektów kubaturowych i urządzeń hydrotechnicznych, analiz techniczno – ekonomicznych, ekspertyz budowlanych oraz koreferatów do dokumentacji związanych z usuwaniem szkód górniczych.

 • Opracowanie opinii geologicznych, geologiczno – górniczych, hydrogeologicznych dla potrzeb związanych z procedurą usuwania szkód górniczych.

 • Opracowanie specjalistycznych dokumentacji i opracowań w zakresie geologii, hydrogeologii, ochrony powierzchni, ochrony środowiska, projektów zagospodarowania złoża dla poszczególnych kopalń Kompanii Węglowej SA.

 • Wykonywanie poszczególnych zadań związanych z usuwaniem skutków szkód spowodowanych eksploatacjami górniczymi zlikwidowanych kopalń

 • Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz sieci infrastruktury technicznej znajdujących się w zasięgu wpływów głównych projektowanej eksploatacji

 • Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością kopalń zlikwidowanych

 • Nadzór naukowo – techniczny w zakresie bezpiecznego lokowania odpadów i rekultywacji rejonów lokowania odpadów wraz z pomiarem temperatury i badaniem składu chemicznego gazów

 • Projekty Zagospodarowania Złóż

 • Projekty Prac Geologicznych

 • Dokumentacje hydrogeologiczne

 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

 • Dokumentacje hydrogeologiczne „CZOK określające warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania zlikwidowanych Zakładów Górniczych
 • Operaty wodno-prawne na odwadnianie zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Prognozy zmiany jakości wód kopalnianych w rejonach odwadniania Zakładu CZOK w procesie zatapiania i piętrzenia wód w zrobach zlikwidowanych kopalń oraz sposoby ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko i urządzenia wodne”.

 

„Nowe Centrum” Sp. z o.o.
„Silesia Oice I” „Silesia Oice II” Sp. z o.o.
„Trigranit Development” Polska

 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska i geotechniczna dla terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszka niowe w Katowicach – Osiedle „Dębowe Tarasy”
 • Opracowanie opinii i dokumentacji geotechnicznej dla terenu przeznaczonego pod rozbudowę SCC i budowę garaży podziemnych w Katowicach przy ul. Chorzowskiej
 • Dokumentacja geologiczno - inżynierska terenu planowanego budownictwa mieszkaniowego w ramach inwestycji „Bonarka City Center” w Krakowie,
 • Dokumentacja geologiczno– inżynierska terenu projektowanego wysokiego budownictwa, na działce pomiędzy ulicą Węglową i Chorzowską.

 

Południowy Koncern Węglowy S.A.

 • Opracowanie specjalistycznych dokumentacji i opracowań w zakresie geologii, hydrogeologii, ochrony powierzchni, ochrony środowiska, projektów zagospodarowania złoża dla poszczególnych Zakładów Góniczych Południowego Koncernu Węglowego SA.
 • Opracowanie dokumentacji kosztorysowych i projektowo kosztorysowych dla obiektów kubaturowych i urządzeń hydrotechnicznych, analiz techniczno – ekonomicznych, ekspertyz budowlanych oraz koreferatów do dokumentacji związanych z usuwaniem szkód górniczych.

 

Muzeum Śląskie

 • Wykonanie odwiertów wraz z dokumentacją geotechniczną oraz wytycznymi do projektu budowlanego i wykonawczego fundamentów konstrukcji zabezpieczających
 • Wykonanie dokument. geotechnicznej i hydrogeologicznej terenu inwestycji oraz opracowanie projektu utylizacji istniejących skażeń w trybie Ustawy o Ochronie Środowiska.
 • Wykonanie zabezpieczeń części istniejących budynków zabytkowych przeznaczonych do zachowania oraz rozbiórki części budowli zabytkowych takich jak bezstylowe dobudówki, pozostałości przyległych budowli wyburzenia

 

„Petrobaltic” S.A. Gdańsk

 • Dokumentacje hydrogeologiczne, dodatki do dokumentacji – Ocena warunków hydrogeologicznych w związku z projektowanym wtłaczaniem wód morskich do złoża ropy naftowej B8 w celu podtrzymania energii złożowej

 

„Petrobaltic” S.A. Gdańsk

 • Dokumentacje hydrogeologiczne, dodatki do dokumentacji – Ocena warunków hydrogeologicznych w związku z projektowanym wtłaczaniem wód morskich do złoża ropy naftowej B8 w celu podtrzymania energii złożowej

 

Stabil Sp. z o.o.

 • Badania geologiczne na terenie zlokalizowanym w Katowicach w rejonie ulic: Ceglanej, Meteorologów i Kościuszki
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb projektu budynków biurowych przy ul. Francuskiej w Katowicach
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb projektu budynków biurowych i osiedla mieszkaniowego przy ul. Mikołowskiej

 

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Likwidacja szkody górniczej w postaci zapadliska, na osiedlu mieszkaniowym w Sosnowcu

 

PGOM Poland

 • Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla Centrum Handlowego we Lwowie

 

CTL „Maczki – Bór” Sp. z o.o.

 • Nadzór areologiczny - wykonywanie badań i przeglądów miejsc lokowania odpadów powęglowych (skały płonnej) w aspekcie prewencji pożarowej i likwidacji zagrożeń pożarowych

 

Euromosty SA

 • Odwiercenie 10 otworów, oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla terenu w Katowicach przy ul. Mickiewicza

 

Elektrociepłownia Chorzów „Elcho” Sp. z o. o.

 • Pomiar ilości i jakości zapasów węgla na zwałach Elektrociepłowni Chorzów „Elcho” Sp. z o.o. – pomiary kwartalne

 

Katowicki Holding Węglowy S.A.

 • Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanej kopalni „Katowice – Kleofas” - likwidacja pustek poeksploatacyjnych w Katowicach

 

„MOJ S.A.”

 • Wyburzenia kanału oraz rozebranie nawierzchni betonowej oraz wykonanie betonowych ścian kanału i ułożenie nowej nawierzchni w Hali Mechanicznej – teren firmy MÓJ S.A

 

INTER – HOUSE W. Gołębiewski i Wspólnicy Sp.j. Warszawa

 • Budowa budynku biurowego i budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Dawidy Gm. Raszyn

 

Ove Arup & Partners International Limited

 • Wstępne Studium Wykonalności dla zadania: Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego” części opracowania dotyczącej identyikacji i prognoz występowania szkód górniczych na terenach kolejowych w ramach Katowickiego Węzła Kolejowego,

 

Zakłady Górnicze „Trzebionka” SA w likwidacji

 • Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego „Trzebionka” S.A.”

 

PRiM S.A.

 • Dokumentacja geotechniczna dla realizacji zbiornika retencyjnego, dla obiektu Centrum Logistyczne TULIPAN – Park w Gliwicach