ROBOTY WIERTNICZE ORAZ GEOFIZYCZNE

 • wiercenie otworów badawczych,
 • ustalenie proili geologicznych,
 • pobieranie prób gruntu i wody,
 • polowe badania cech gruntu „in situ” (sondy cylindryczna, statyczna, udarowa, udarowo – obrotowa),
 • wykonywanie studni i piezometrów,
 • zatłaczanie i gaszenie hałd,
 • uzdatnianie podłoża poprzez zatłaczanie zaczynów

 

GEOTECHNIKA

 • wykonywanie dokumentacji geologicznych w zakresie przydatności gruntów dla budownictwa,
 • obsługa geotechniczna inwestycji (odbiór wykopów fundamentowych, badania zagęszczenia nasypów i podsypek),
 • badania laboratoryjne próbek gruntu i wody.
 • wykonywania ekspertyz specjalistycznych z zakresu wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię,
 • wykonywania ekspertyz określających możliwości eksploatacji górniczej w ilarach ochronnych, szybów i obiektów powierzchniowych,
 • wszelkie prace z zakresu geodezji górniczej,
 • inwentaryzacja obiektów na powierzchni wraz z oceną ich odporności.

 

OBSŁUGA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO W ZAKRESIE GEOLOGII I MIERNICTWA

 • wykonywania „Dokumentacji geologicznej zasobów”,
 • wykonania „Dokumentacji hydrogeologicznej”,
 • wykonania „Projektów zagospodarowania złoża”,
 • wykonania ekspertyz z zakresu zagrożeń wodnych, hydrogeologii kopalnianej, geologii górniczej,

 

FIZJOGRAFIA

 • charakterystyka i diagnoza środowiska
 • prognoza zagrożeń i zmian zachodzących w środowisku
 • bonitacja poszczególnych elementów środowiska
 • ocena przydatności funkcjonalno-przestrzennej
 • ustalenie uwarunkowań przyrodniczych do programu ochrony środowiska i kształtowania środowiska

 

REKULTYWACJIA, PROJEKTY REKULTYWACJI

 • projekty rekultywacji
 • rekultywacja biologiczna, gruntów, hałd, składowisk, techniczna, terenu
 • rekultywacja terenów górniczych, pogórniczych
 • rekultywacja terenów pokopalnianych,
 • rekultywacja terenów przemysłowych, poprzemysłowych
 • rekultywacja terenów zdegradowanych

 

tag: wiercenie otworów badawczych katowice